Poetas Del Mundo Poets of the world
Our Poets & Artists Talented, Credentialed & Creative
Our Readers A wide diverse audience
Help & Support Call us: +56 9 8811 6084
20 Feb 2021

UNIVERSELLT MANIFEST av VÄRLDENS POETER

UNIVERSELLT MANIFEST av VÄRLDENS POETER

 

Världens Poeter, tiden har kommit när vi måste samla våra krafter för att försvara livets fortsättning. Vi är fredens försvarare och budbärare för en ny era för mänskligheten. Vi är ljusets poeter, och ljuset påminner oss om övertygelsen som alltid måste leda vår väg. Vi lever nu i slutskedet av en tid i förfall och födelse av en ny era där poeten har en specifik uppgift att utföra.

Mänskligheten står inför ett vägskäl: antingen fortsätter man på den utstakade vägen mot utplåning, eller så ändrar man inriktning genom en kollektiv ansträngning och därigenom säkrar överlevnad.

Så länge mänsklighetens minne sträcker sig har man samexisterat med naturen, miljön som tryggar möjligheten till fortsatt liv. Detta paradoxalt, har människan i sin iver att utvecklas utarmat vår planet till den grad att fortlevnaden hotas. Om människan inte ändrar riktning nu så kommer framtida generationer att kunna skuldbelägga oss.

I vår strävan att alltid utvecklas använder man inte bara vår planets tillgångar utan också de mänskliga resurserna på ett oansvarigt sätt. Konkurrensen mellan människor har blivit så extrem att vi idag mördar varandra för att överleva och växa, eller helt enkelt för att visa att man har mer makt.

Vi förstör vår planet genom oansvarigt användande av dess tillgångar och mänskliga resurser, man bygger massförstörelsevapen som är kapabla att utplåna mänskligheten på några timmar och makten har koncentrerats i händerna på ett fåtal individer i vad vi idag kallar imperium.

Men inte allt är negativt, för det moraliska, etiska, politiska och ekonomiska kaoset är ett uttryck för historiens livscykel, précis som när en kvinna föder ett barn; en era går i graven och en ny föds.

 

1.- Inför detta scenario skulle böjelsen för absolut makt kunna leda oss mot självförstörelse och barbaritet. I ljuset av en ny era kommer Världens Poeter att å ena sidan protestera mot detta och å andra sidan arbeta för en bättre framtid och människans frigörelse.

 

2.- Världens Poeter säger hellre vi är än jag är. De av oss som är villiga att ge upp den själviskhet som förstör oss och som kan se varandra som likvärdiga kan bli delaktiga i vårt budskaps spridning över världen. Vi ställer konsten i humanitetens tjänst.

 

3.- Att vara poet betyder inte bara att skriva vacker poesi, men också att leva i den och känna den, alltid, så länge vi kan tänka och känna.

 

4.- Men att vara medlem av samfundet Världens Poeter är svårare än så, det betyder också att man efterlever detta manifest i sin djupaste mening; att försvara livet, kärleken, mångfalden, friheten, och att kunna säga: jag ger mitt liv för livets skull. Därför säger vi nog med själviskheten som inte bidrar till varken den kollektiva utvecklingen eller den personliga, och vi använder poesin i mänsklighetens tjänst.

5.- Att vara medlem i Världens Poeter innebär att stå upp för rätten till mänsklig existens, så som poeten alltid gjort. Detta är orsaken till att vi inte förhåller oss passiva inför de dagliga brott som begås i frihetens namn. Vi ska höja våra röster för ordet är det bästa vapen som någonsin skapats.

 

6.- Poeter över hela världen har under århundranden bidragit till mänsklighetens utveckling. Vissa har gått till historien och minns av många. Andra har anonymt fullföljt legendariska uppdrag genom tiderna.Deras bidrag var viktiga då och har även betydelse idag, men när vi befinner oss i början av en ny era vill vi inte fastna i det förflutna utan se nutiden och framtiden klart. Världens Poeter vill med kreativitet och fantasi hitta svaren och förklaringarna på frågorna som uppstår i detta kaos.

 

7.-Vi i Världens Poeter ser oss som likvärdiga; de kända och okända, de rika och de fattiga, de svarta och de vita, förutsatt att rätten till liv respekteras.Vi kämpar sida vid sida för att försvara rättvisa (rättvisa för alla), jämlikhet (för alla på jorden), frihet (verklig frihet, inte fiktiv), och rättighet till fredlig existens för alla människor.

 

8.- Vi i Världens Poeter kommer att kämpa mot orättvisor vart vi än befinner oss; i maktens högborg, i förortens förfallna hus, där bonden brukar sin jord och i gruvornas mörker. Ingen plats kommer att bli obesökt, vi kommer att föra fram ordet som om det vore regn som föll över jorden. Poeten kommer att vara ljuset som leder budbäraren genom nattens mörker.

 

9.- Vi i Världens Poeter identifierar oss själva som pacifister, varken är vi fega eller pasiva, inte heller krigiska men på intet sätt naiva. Vi är naturligt sentimentala för det artistiska uttrycket, bläcket är som blod för vår själ. Vi lever fångade och förgiftade av kreativ förälskelse, på gränsen till smärtsam yrsel. Men denna skaparförmåga kommer alltid att ha ett utstakat mål; att leda livet mot perfektion, våra egna och andras. Vi är pacifister som söker den universella freden, för freden kommer inte av sig själv, vi måste förtjäna den, slåss för den. Därför är vi krigare. Freden kommer inte utan rättvisa, freden är ett resultat av rättvisa. Annars fortsätter vi som idag där maktens imperium endast resulterar i kyrkogårdens frid.

 

10.- För att bli en medlem i Världens Poeter måste man vara villig att söka förbättring, att växa i mångfalden och att acceptera diversiteten precis som vi accepterar komplexiteten i vår egen existens. På poeternas slagfält kommer det alltid finnas utrymme för kamp, för ateister och religiösa, för de som har rätt eller fel, men alltid för livet, för heterosexuell, bisexuell, eller homosexuell ädel kärlek. För moderna och antika krigare sker kampen alltid för det goda. Den mänskliga kedja som förenar världen består av poeter som inger hopp och glädje i denna kamp som pågått sedan tidernas begynnelse.

 

11.- Människan har en tendens att koppla sin skuld till en tredje part. Vår utmaning blir därför att var och en av oss söker det innersta i sin själ, utan att påpeka fel hos andra. Vårt hopp står till att växa med hjälp av ordet, att alla tar orden till sina hjärtan, frambringa bergets dikt, att se igenom morgondagen så att var och en av oss kan lyfta sin själ med kärlek hjälpta av orden. Poesin tillhör världen och vi står i skuld till henne

 

Poeter, förena er i kampen för människans existens!

Bli den nödvändiga länken som tryggar livets fortsättning!

 

Luis Arias Manzo

(Generalsekreterare)

Santiago de Chile, december 2005