s
s
s
s
s
s
s

El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

Petar Tchouhov
Nacionalidad:
Bulgaria
E-mail:
Biografia
Петър Чухов

АМЕРИКАНСКА НЕОГОТИКА


Те имат басейн на покрива без комин,
плосък
като представата за земята преди Христа.

Тя е дебела, винаги се поти,
петната под мишниците й
южни морета.

Той пали лулата, щом няма вятър,
нощем хърка като тревокосачка,
сънува децата как плуват в чадър
обратно към далечната Англия.

През това време луната скучае,
наподобява прозявка,
наметната с чернодробно небе
и един коминочистач слиза от нея
да се къпе в басейна.

Petar Tchouhov

AMERICAN NEO-GOTHICISM

They have a swimming pool on their chimneyless rooftop
flat
like peoples antediluvian notion of the Earth, A.D.

Shes fat and always sweating,
the stains under her armpits
southern seas.

He lights his pipe, if theres no wind,
and snores at night like a lawnmower,
dreaming of his children sailing in an umbrella
back to distant England.

In the meantime the moon is bored
and looks like a yawn
wrapped in the skys liverish mantle,
and a chimney-sweep climbs down from it
and goes for a swim in the pool.

Translated by Kalina Filipova

Amerikanische Neogotik

Sie haben einen Swimmingpool am Dach ohne Kamin,
flach
wie die Vorstellung von der Erde vor Christus.

Sie ist dick, schwitzt stndig,
die Flecken unter ihren Achseln
sdliche Meere.

Er zndet sich die Pfeife an, wenn kein Wind weht,
nachts schnarcht er wie ein Rasenmher,
trumt, wie die Kinder in einem Schirm
zurck ins ferne England schwimmen.

Whrenddessen langweilt sich der Mond,
gleicht einem Ghnen,
angetan mit einem dunklen Leberhimmel,
und ein Rauchfangkehrer steigt von ihm herab,
um im Pool zu baden.

fr die deutsche bersetzung:
Elisabeth Messner


Петър Чухов

ОПИТОМЯВАНЕ НА ПРОСТРАНСТВОТО


Такава огромна къща,
с кон да я обикаляш
или по-скоро с влакче на ужасите!
помисли мъжът, докато влизаше.

- Да ти покажа ли стаята,
в която отглеждам обувките си?
тя взе букета и го поведе.

Едва я настигаше, задъха се бързо,
накрая коридорът се изви като счупен крайник,
той видя зала със стотици обувки,
възкликна изумен, после изохка
беше се блъснал в инвалидната й количка.

Petar Tchouhov

TAMING SPACE

What an enormous house,
you could go round it on a horseback,
or better yet, on a roller-coaster,
he thought, as he entered.

Shall I show you the room
where my shoes live?
She took the flowers and led the way.

He could hardly keep up, he was soon out of breath,
in the end the corridor twisted away like a broken limb,
he saw a chamber full of hundreds and hundreds of shoes,
he cried out with amazement, then with pain
he had collided with her wheel-chair.

Translated by Kalina Filipova

Zhmung des Raums

'Ein solch riesiges Haus,
dass du es mit einem Pferd durchstreifen musst
oder eher mit einer Geisterbahn!'
dachte der Mann, whrend er eintrat.

'Soll ich dir das Zimmer zeigen,
in dem ich meine Schuhe zchte?'
Sie nahm den Blumenstrau und fhrte ihn.

Er holte sie kaum ein, keuchte hastig,
schlielich machte der Gang eine Biegung wie ein gebrochenes Glied,
er sah einen Saal mit Hunderten Schuhen,
machte verblfft einen Ausruf, sthnte dann auf
er war gegen ihren Rollstuhl geprallt.

fr die deutsche bersetzung:
Elisabeth Messner


Петър Чухов

* * *
Тя беше дизайнерка, но каза,
че съблюдава Великите пости,
а те току-що бяха започнали.

Усилих музиката докрай,
ударих бутилката в пода,
пък тя виж ти! не се счупи.

- Не се ядосвай! прошепна момичето
лесно ще свикнеш с дрехите ми,
после дори ще ти липсват!

Petar Tchouhov

* * *
She was a designer but she said
she observed Lent,
and it had just begun.

I turned the volume up
and slammed the bottle down
but, to my surprise, it didnt break.

Dont worry, she whispered to me,
youll get used to my clothes,
youll even come to miss them later!

Translated by Kalina Filipova

***
Sie war Designerin, sagte aber,
dass sie die Fastenzeit vor Ostern einhalten werde,
und diese hatte soeben begonnen.

Ich stellte die Musik vllig laut,
schlug mit der Flasche gegen den Boden,
doch diese sieh mal einer an! zerbrach nicht.

'rgere dich nicht!' flsterte das Mdchen.
'Du wirst dich leicht an meine Kleider gewhnen,
spter werden sie dir sogar fehlen!'

fr die deutsche bersetzung:
Elisabeth Messner


Петър Чухов

РОМАНС


Да си мъж
е вулгарно,
но все още престижно
по-високият ръст,
дефинитивните мускули,
косматата оранжерия,
осребрила плътта.

- Аз съм мъж!
казва той, когато си ляга,
но гласът му е толкова слаб,
че онази спяща красавица
в дълбините на тялото му
въобще не го чува.

Petar Tchouhov

ROMANCE

To be a man
is vulgar
but still prestigious:
taller in stature,
with defining muscles
and a hairy hothouse garden
that silverplates the flesh.

I am a man,
he says as he goes to bed
but his voice is so weak
that the sleeping beauty
deep in the bowels of his body
cannot even hear him.

Translated by Kalina Filipova

Петър Чухов

МЕСТОИМЕНИЯ
ИЛИ
ОТКЪСВАНЕ НА ОПАШКАТА


Забелязал съм,
че когато насън
ми се струпат Хималаи от неприятности,
започвам да мисля за себе си
в трето лице.

Той пропада в оживелия асансьор.
Него го гонят.
В гърлото му забиват пищящи ножове.

Накрая аз се събуждам.
Той остава в съня.

Бог да му е на помощ!

Petar Tchouhov

PRONOUNS
OR
CUTTING OFF THE TAIL


I have noticed that,
when in a dream
I am swamped with troubles
like Himalayas,
I start thinking about myself
in third person.

He falls into a living elevator.
It is him they chase.
Into his throat they plunge
screaming knives.

Finally I wake up.
He stays in the dream.

God help him!

Translated by the author

Biography:
PETAR CHUHOV
Петър Чухов е роден през 1961 г. в София. Бакалавър по библиотечни науки и магистър по социология на Софийския Университет Св. Климент Охридски. Автор на книгите Градината на слабата реалност, Руни, Мулето на Педро, Провинции, Малки дни, Снежни човеци, По-скоро никога, Три и Безопасни игли. Носител на много награди, сред които Специалната награда за нов български роман Развитие /2003/, Голямата награда за SMS поезия /2004/, Славейкова награда /2005/, Първа награда Златен ланец /2007/, Наградата на музея Башо в Япония /2007/.
Автор на музика и текстове, свирил в много групи, съосновател на групите Субдибула и Гологан /www.gologan.net/.

Born in 1961 in Sofia, Bulgaria, Petar Tchouhov holds a B.A. in Library Science and an M.A. in Social Sciences. He has published eight books of verse, including The Garden of Weak Reality /1995/, The Nearly Impossible /2004/, Three [2010] and Safety Pins /haiku and senryu/ /2010/. Petar is the winner of the 2004 MTel text-message poetry contest, the recipient of the Development Group special award for the best manuscript for his novel Snowmen [2003], and the winner of the top prize at the 61st Basho Festival /Japan/.

Petar Tchouhov has played guitar and written music and lyrics for various rock bands /see www.gologan.net/.

cheshoboy@yahoo.com

 

Desarrollado por: Asesorias Web
s
s
s
s
s
s